Power plant

Sanandaj , Damavand , Bessat , ]sfahan2 , Shazand , Mobarakeh , Gilan , Paresar , Qeshm , Kahnoj ,Yazd ,  Iranshahr , Sabzehvar , Golgohar , Sirjan,  Parand , Samangan , Tous , Assaluyeh , West Karoun